ЗАКОНСКИ И ДРУГИ ПРОПИСИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ

НА РАД СТУДЕНТСКИХ КУЛТУРНИХ ЦЕНТАРА

 

Закон о ученичком и студентском стандарду “Сл. гласник РС”, бр. 18/2010, 55/2013, 27/2018 – др. закон и 10/2019)

 

Одлука о мрежи установа студентског стандарда „Службени гласник РС”, бр. 7 од 25. јануара 1993, 19 од 9. марта 1993, 6 од 12. фебруара 1999, 50 од 23. августа 2002, 97 од 11. новембра 2005, 90 од 30. новембра 2011.

 

Посебан колективни уговор за запослене у установама студентског стандарда чији је оснивач Република Србија “Службени гласник РС”, бр. 1 од 11. јануара 2019, 92 од 29. јуна 2020.

 

Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама (“Сл. гласник РС”, бр. 44/2001, 15/2002 – др. уредба*, 30/2002, 32/2002 – испр., 69/2002, 78/2002, 61/2003, 121/2003, 130/2003, 67/2004, 120/2004, 5/2005, 26/2005, 81/2005, 105/2005, 109/2005, 27/2006, 32/2006, 58/2006, 82/2006, 106/2006, 10/2007, 40/2007, 60/2007, 91/2007, 106/2007, 7/2008, 9/2008, 24/2008, 26/2008, 31/2008, 44/2008, 54/2008, 108/2008, 113/2008, 79/2009, 25/2010, 91/2010, 20/2011, 65/2011, 100/2011, 11/2012, 124/2012, 8/2013, 4/2014, 58/2014, 113/2017 – др. закон и 95/2018 – др. закон, 86/2019 – др. закон, 157/2020 – др. закон, 19/2021, 48/2021 и 123/2021 – др. закон)

 

Правилник о условима и начину утврђивања цене услуга у установама ученичког и студентског стандарда, “Службени гласник РС”, број 108 од 29. децембра 2016.